Privacy Statement

 

Privacy Statement

Wie zijn wij?

De Leeuw Advies en Bemiddeling heeft als kernactiviteit bemiddeling en begeleiding bij echtscheiding of relatie beëindiging. Wij leggen de overeengekomen afspraken tussen de scheidende partijen vast in een convenant of vaststellingsovereenkomst, wordt er een ouderschapsplan opgesteld wanneer er sprake is van kinderen bij de scheiding of relatie beëindiging en een berekening gemaakt voor partner- en/of kinderalimentatie.

Contactgegevens:

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om persoonsgegevens van u zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten iemand heeft ten aanzien van zijn eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1. Soort gegevens

  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • Persoonlijke kenmerken zoals identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs
  • Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs
  • Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever
  • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummers, saldi, inkomensgegevens en pensioen gegevens
  • Gegevens betreffende financiële producten zoals verzekeringen, kredieten, spaarrekeningen, hypotheken
  • Woningkenmerken eigendom of gehuurd, woonlasten en WOZ-verklaring
 2. Doelen van de verwerking van gegevens

  Wij verwerken persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten:

  • Bemiddeling echtscheiding of relatiebeëindiging:Voor het opstellen van convenant of vaststellingsovereenkomst zijn diverse persoonlijke gegevens nodig zoals vermeld in punt 1.
  • Kinder- en/of partneralimentatie:Voor het bereken van de alimentatie zijn diverse financiële en persoonlijk gegevens nodig. Het softwareprogramma dat hiervoor gebruikt wordt is Split-Online.
  • Indienen van echtscheiding of relatiebeëindiging bij, door ons, aangewezen advocaat of notaris: Deze partij(en) kunnen het echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank resp. inschrijven bij de burgerlijke stand.
 3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst;
  • De uitdrukkelijke toestemming die is verstrekt om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken;
  • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
  • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.
 4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

  Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Informatie, wijziging en bezwaar

  U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

  • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;/li>
  • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • Beperking van uw persoonsgegevens;
  • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf;
  • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

  Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

 5. Beveiliging van gegevens

  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.

 6. Verstrekken van gegevens aan derden

  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • De door ons aangewezen advocaat of notaris voor het indienen van de echtscheiding resp. ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.
  • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden zoals de gemeente;
  • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals Split-Online.

  Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken.

 7. Wijzigingen Privacy statement

  Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 8. Klachtrecht

  Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met ons op.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookie statement

De Leeuw Advies & Bemiddeling

De Leeuw Advies & Bemiddeling is in 2010 opgericht door Steven de Leeuw en is gevestigd in Numansdorp. In opdracht van Randstad Financieel Adviesgroep BV adviseert hij o.a. in hypotheken en verzekeringen. In 2013 is de dienstverlening uitgebreid met scheidingsbemiddeling / mediation.

Bezoekadres

Edisonstraat 78
3281 NC  Numansdorp
KvK: 51100800

Samenwerking

Logo AFS groep
Logo Randstad Financieel Adviesgroep